Av. Neslihan Özfidan Yazdı: “İstanbul Sözleşmesi Nedir?”

İstanbul Sözleşmesi’nin 4 temel amacı vardır:

 1. ŞİDDETİ ÖNLEME: İstanbul Sözleşmesi’nde ilk olarak şiddeti önleyici tedbirlerden
  söz ediliyor. Sözleşme, imzacı devletlere, “şiddetin ortaya çıkmaya cesaret
  edemeyeceği, kamusal ve özel her alanda eşitlikçi bir toplum yarat” diyor.
  “Toplumsal cinsiyet eşitliğini bütün topluma, eğitimler de dahil olmak üzere, her
  türlü yolla yayın, öğretin, benimsetin” diyor. Sözleşme, taraf devletlerin her türlü
  şiddet eylemini ve ayrımcılığı önleyecek gerekli yasal ve diğer tedbirleri almasını
  zorunlu kılıyor. Sözleşmenin özünde yer alan “toplumsal cinsiyet” kavramı için
  “toplum tarafından kadın ve erkeğe yüklenen ve sosyal olarak kurgulanan roller,
  davranışlar ve eylemler” tanımı yapılıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama
  amacını içermeyen her türlü yasal mevzuatın, kadına şiddeti önlemekte yetersiz
  kalacağını savunuyor. Sözleşmede, “Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde olduğu
  düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine
  dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kaldırılması
  amacıyla, kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının
  değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır” deniyor. Sözleşmede
  “Taraflar kültür, töre, gelenek veya namus gibi kavramların bu sözleşme
  kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin
  edeceklerdir” deniyor. Sözleşme taraflardan, toplumun tüm bireylerinin her türlü
  şiddet olayının önlenmesine aktif bir biçimde katkıda bulunmasını teşvik etmelerini
  istiyor. Her türlü şiddetin engellenebilmesi için eğitimin önemine vurgu yapıyor.
  Resmi eğitim müfredatına, “kadın erkek eşitliği toplumsal cinsiyet rollerinin
  toplumsal klişelerden arındırılması, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların
  şiddete başvurmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete
  dayalı şiddetin önlenmesi ve kişilik bütünlüğüne saygı gibi konuların” öğrencilerin
  öğrenme kapasitelerine uyarlanmış bir biçimde dahil edilmesi isteniyor. Sözleşme,
  bu ilkelerin yaygın eğitimin yanı sıra spor, kültür ve eğlence tesislerinde ve medyada
  yaygınlaştırılmasına yönelik gerekli tedbirleri almakla da tarafları yükümlü kılıyor.
  Taraflardan ayrıca şiddet olaylarını önleme amacıyla, özellikle aile içi şiddet
  girişiminde bulunanların şiddeti dışlayan davranışlar benimsemelerine yönelik eğitim
  programlarının oluşturulması isteniyor. Cinsel suç girişiminde bulunanlar için de
  benzer şekilde eğitim programlarının oluşturulması talep ediliyor.
 2. ŞİDDETTEN KORUMA: Şiddetsiz bir toplumun hemen yaratılmasının güçlüğü
  karşısında Sözleşme, “hemen şiddetsiz bir toplum yaratamazsan, tehdit söz
  konusuysa, başta kadınlar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini şiddete karşı
  etkin olarak koru” diyor. Somutlaştırmak gerekirse, “6284 sayılı Kanunu tam
  manasıyla uygula, 6284’ün ülkenin her karakolunda, her adliyesinde, her
  hastanesinde, sağlık ocağında ayrı ayrı kamu görevlilerinin keyfine ve yorumuna
  göre uygulanmasına veya uygulanmamasına izin verme, uygulamayı kolluğun,
  yargı ve sağlık mensuplarının inisiyatifine bırakma, bunları uygulamayanların
  çekineceği tedbirler al ve üzerine ciddiyetle git” diyor. Bu anlamda yasal mevzuatı
  hakkıyla uygulamayan kamu görevlilerine uyarı, kınama gibi disiplin cezaları
  verilmesi, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, suçu bildirmeme suçu vb nedeniyle
  soruşturma başlatılması gibi caydırıcı yöntemler uygulanabilir. Devlet
  görevlilerinden ve kurumlarından sözleşmenin getirdiği yükümlülüklere uygun bir
  biçimde görevlerini yapmaları isteniyor. Bu açıdan ülkemizde adalet, içişleri, sağlık,
  aile/çalışma/sosyal hizmetler ve eğitim bakanlıklarının ve çalışanlarının etkin
  koordinasyonunun sağlanması gerekiyor. Sözleşme ile kolluk kuvvetlerinin her türlü
  şiddet eylemine karşı mağdurlara yeterli korumayı derhal sağlamaları ve
  müdahalede bulunmak için yasal ve diğer tedbirleri almaları zorunlu kılınıyor. Şiddet
  eylemlerine maruz kalmış mağdurlara, kısa ve uzun dönemli uzman desteği
  hizmetleri sağlanması sözleşmede zorunlu kılınıyor. Şiddet olayına tanıklık eden
  çocuklara da psiko-sosyal danışmanlık hizmeti sağlanması sözleşmede yer alan
  yükümlülükler arasında. Cinsel şiddet mağdurlarına hem tıbbi hem de psikolojik
  destek sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda Şiddet Önleme ve İzleme
  Merkezlerinin il bazlı değil, ilçe/semt bazlı oluşturulması ve ihtiyacı karşılayacak
  şekilde yeterli uzmanla çalışması gerekiyor. Başta kadın ve çocuklar olmak üzere
  şiddet mağdurlarına yeterli sayı ve kapasitede barınaklar (sığınma evleri) sağlanması
  da sözleşmenin gereklerinden biri. Sözleşme taraflardan, şiddet olaylarıyla ilgili,
  gizlilik ilkesi kapsamında ve ülke çapında 7/24 faaliyet gösteren, ihtiyaca cevap
  verecek yeterli sayıda uzmanın çalışacağı ücretsiz telefon hatları oluşturmalarını
  istiyor. Bu kapsamda ALO 183 hattı arandığında meşgule düşmemesi ve her an
  ulaşılabilir olması için bu hizmetin kapasitesinin arttırılması gerekiyor. Sözleşme
  ayrıca mağdurların şiddet uygulayanlara karşı hukuki yollara başvurmasının ve
  tazminat almasının da önünü açıyor. Sözleşme taraflara, “zorla gerçekleştirilen
  evliliklerin geçersiz ve hükümsüz kılınabilmesini veya sona erdirilmesini temin
  edecek yasal veya diğer tedbirleri alma zorunluluğu” getiriyor. Sözleşmede taraflar,
  bir kişinin ya da çocuğun evliliğe zorlanmasının cezalandırılmasını da temin etmekle
  görevlendiriliyor. “Taraflar bu sözleşme kapsamındaki her türlü şiddet
  mağdurlarının uygun engelleme veya koruma emirlerinden yararlanmasını temin
  edecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır” deniyor.
 3. ETKİN KOVUŞTURMA VE CEZALANDIRMA: Üçüncü adımda da diyor ki,
  “şiddeti önleyici bir toplum yaratamadın, bireyi korumak istedin ama
  koruyamadın, ola ki kadınlar başta olmak üzere bir birey, uğradığı şiddet nedeniyle
  zarar gördüyse, o zaman en azından etkin kovuşturma yap ve etkin ceza sistemin
  olsun, bu tür davalarda adaleti sağla, takım elbise kravatla geldi diye ve sair takdiri
  indirim sebeplerini uygulama” diyor.
 4. GÜÇLENDİRME: Son olarak da, sözleşme “bunları yapıyor olman da yetmez, başta
  kadınlar olmak üzere, tüm dezavantajlı grupları geleceğe dönük nasıl
  güçlendireceksin, onun somut yol ve yöntemlerini oluştur ve uygula” diyor. Taraf
  devletlerden sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için gerekli finansal ve insan
  kaynaklarını tahsis etmeleri, başta kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplarla ilgili
  çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşlarını desteklemeleri ve bu kuruluşlarla
  işbirliğine gitmeleri de isteniyor. Şiddeti önlemeye yönelik politikalar geliştirilerek
  güçlendirmeye ilişkin, toplumda “küçük yaştan itibaren eğitimde, toplumsal
  cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapılmalı” ve “tüm
  kamu çalışanları için düzenli olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak meslek
  içi farkındalık eğitimleri düzenlenmeli” diyor.
  DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
  İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle; 6284 sayılı yasanın dayanağını
  oluşturan ve normlar hiyerarşisine göre Anayasamızda kanunların da üzerinde bir
  konuma sahip olan bu milletlerarası sözleşmenin hükümleri esas alınarak doğrudan
  uygulanma imkanı ortadan kaldırılmış oldu. Zira 6284 sayılı Yasa’nın 1. Maddesi’nde
  “Amaç, kapsam ve temel ilkeler” şöyle belirlenmiştir:
  “Madde 1 – (1) Bu Kanunun amacı; şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi
  bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru
  olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak
  tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  (2) Bu Kanunun uygulanmasında ve gereken hizmetlerin sunulmasında aşağıdaki
  temel ilkelere uyulur:
  a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası
  sözleşmeler, özellikle Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
  Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ve
  yürürlükteki diğer kanuni düzenlemeler esas alınır.
  …”
  6284 sayılı yasaya temel ilke olarak getirilen, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile
  İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ile
  yani İstanbul Sözleşmesi ile; başta kadınlar olmak üzere, şiddete maruz kalan
  çocuklar, yaşlılar, engelliler, LGBTİ+ bireyler gibi şiddet mağduru olan herkes için
  uygulama alanı olan:
  4
   şiddet mağdurlarına barınma yeri ve geçici maddi yardım sağlanması,
   psikolojik, meslekî, hukukî ve sosyal bakımdan rehberlik ve danışmanlık hizmeti
  verilmesi,
   hayati tehlikenin bulunması halinde geçici koruma tedbiri (şiddet uygulayan
  kişinin evden uzaklaştırılması, şiddet mağduru olarak korunan kişilere ve bu
  kişilerin bulundukları konuta, okula, işyerine yaklaşmamasının) sağlanması,
   şiddet uygulayan kişinin bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için
  başvurması ve tedavisinin sağlanması gibi
  önleyici ve koruyucu tedbirlerin, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle artık herkes
  için alınmayabileceği, bu tedbirlerin uygulanması için kamu kurum ve kuruluşlarının
  görev ve sorumluluklarının sıkı sıkıya takip edilmeyebileceği, bu tedbirlerin
  sağlanması için gerekli ve yeterli uzman personelin ve maddi kaynağın ayırılmasından
  kaçınılabileceği ifade edilmiş oldu.
  Ayrıca 1989 yılından bu yana Türk Medeni Kanunu’ndaki düzenlemeyle, cinsel
  eğilimi nedeniyle, yasal olarak cinsiyet değiştirme hakkına sahip bireylerin, cinsiyet
  temelinde özel olarak korunması gereken gruplar arasında sayılmayabileceği de
  belirtilmiş oldu. Oysa Türk Medeni Kanunu’nun “Cinsiyet değişikliğinde” başlıklı,
 5. Maddesi’nde:
  “Cinsiyetini değiştirmek isteyen kimse, şahsen başvuruda bulunarak mahkemece
  cinsiyet değişikliğine izin verilmesini isteyebilir. Ancak, iznin verilebilmesi için, istem
  sahibinin on sekiz yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması; ayrıca transseksüel
  yapıda olup, cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu bir eğitim ve
  araştırma hastanesinden alınacak resmî sağlık kurulu raporuyla belgelemesi şarttır.
  Verilen izne bağlı olarak amaç ve tıbbî yöntemlere uygun bir cinsiyet değiştirme
  ameliyatı gerçekleştirildiğinin resmî sağlık kurulu raporuyla doğrulanması hâlinde,
  mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.” hükmü yer
  almaktadır.
  Görüldüğü üzere, yasal mevzuatımızda bireylerin cinsel yönelim ve
  eğilimlerine ilişkin ilk ve tek düzenleme 8 Mart 2012 tarihinde Resmi Gazete’de
  yayımlanarak iç hukukumuzun bir parçası haline gelmiş olan İstanbul Sözleşmesi
  değildir, Türk Medeni Kanunu’nda 1989 yılından bu yana cinsel yönelimi ve eğilimi
  nedeniyle bireylerin cinsiyet değiştirmesi yasal olarak mümkündür.
  İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle ülkemizde başta kadınlar olmak üzere,
  hiçbir ayrım yapılmaksızın her bireye yönelik şiddet olgusunun üzerine bütüncül bir
  yaklaşımla gitmeye ilişkin zihniyetin oluşması için gayret içinde olmak yerine,
  toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bir toplum düzeninin benimsendiği ve bunun
  getirdiği cinsiyete dayalı şiddet olaylarındaki artışın önlenmesine ilişkin en önemli
  araçlardan biri olan bu yasal düzenlemeden yani İstanbul Sözleşmesi’nden ve onun
  yukarıda 4 ana başlık halinde anlatmaya çalıştığımız
  1- Şiddeti önleme,
  2- Şiddetten koruma,
  3- Etkin kovuşturma ve cezalandırma,
  4- Güçlendirme
  amaçlarının şiddetle mücadelede esas alınmasından vazgeçildiği ifade edilmiş oldu.
  Oysa İstanbul Sözleşmesi;
   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
   Taraf olduğumuz diğer uluslararası sözleşmeler,
   Türk Medeni Kanunumuz ve
   6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun
  ile uyumlu bir hukuki yapıda olup hiçbir ayrım gözetilmeksizin şiddetsiz bir toplum
  olma idealini gerçekleştirmenin çok önemli yasal dayanaklarından biridir.
  Sonuç olarak, ülkemizde son yıllarda artan şiddetin nedeni İstanbul Sözleşmesi
  değil, İstanbul Sözleşmesi’nin Eğitim, İçişleri, Adalet, Aile/Çalışma/Sosyal Hizmetler,
  Sağlık Bakanlıkları ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bütüncül bir
  yaklaşımla ve gerçek bir eşgüdüm içerisinde ülkemizin her bir ilinde, ilçesinde,
  mahallesinde, köyünde hakkıyla ve layıkıyla uygulanmamış olmasıdır.

  Melek Neslihan ÖZFİDAN
  (Hukukçu)

Similar Posts:

 15,162 Görüntülenme

Leave a Reply

Your email address will not be published.